Allmänna Hyresvillkor

Gräv för:

Garageinfart

Gångar

Vatten och avlopp

Dränering

Diken

Markplanering

Bergvärme

Kabel nedläggning

Gamla häckar och buskar

Stubbar

Nyplantering av träd o buskar

 

_/\LP Maskin & Gård 0708-52 31 38

_/\LPMG

Spar rygg och tid, hyr maskiner och få jobbet gjort snabbt och lätt

 

 

Innehar F-skattsedel Kontakt E-mail: info@lpmg.se mobil: 0708-52 31 38

Allmänna hyresvillkor

1. Tillämplighet

 

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av minigrävare, släpvagn, minidumper och övriga hyresobjekt utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

 

2. Hyresobjektet

 

2.1 Hyresobjektet avlämnas och hämtas av uthyraren vid överenskommen plats och tid. Hyrestagaren skall vara på plats vid avlämning/återtagning. Om ej annat är överenskommet.

2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftsdugligt skick.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner till hyrestagaren för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

2.4 Vid återlämnandet skall maskinen vara med hänsyn till normal förslitning i samma skick som vid leverans. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig reparation på hyrestagarens bekostnad.

2.5 Uthyraren har rätt utföra besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen.

2.6 Hyresobjekten kvarstår i uthyrarens ägo under hela hyresperioden och får ej belånas, pantsättas eller på annat sätt avhändas uthyraren.

 

3. Användning

 

3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Vid längre hyrestid än 1 dag ansvarar hyrestagaren även för att maskinens smörjschema följs.

 

4. Hyrestid

 

4.1 Hyrestiden räknas per dag, vardag 8-18 och helg fredag 18- söndag 18. Vid fler vardagar i följd från dag 1 8- sista dag 18. Om ej annat är överenskommet.

 

5. Ersättning

 

5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista.

5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas grävmaskin eller dumper mer än ett arbetsskift om 8 timmar vardag och 20 timmar helg debiteras tillägg enligt uthyrarens prislista.

5.3 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

5.4 Prislistans hyror är exklusive mervärdesskatt.

5.5 Faktura skall betalas inom 10 dagar från mottagandet. Vid försenad betalning kan dröjsmålsränta utgå med diskontot + 10%.

5.6 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal daghyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

 

6. Ansvar

 

6.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden/självrik vid försäkringsskada. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker. Uthyraren är inte skyldig ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

6.4 Uthyraren ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott.

6.5 Uthyraren tillser att maskinerna är försäkrade under uthyrningsperioden.

 

7. Hävande

 

7.1 Uthyraren har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott.

7.2 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

 

8. Tvist

 

8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

 

Läs gärna Allmänna hyresvillkor och Hyresavtal

Bokning

Kontakt

info@lpmg.se

 

mobil 0708-52 31 38